Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів

Предыдущая1234567891011Следующая

В бухгалтерському обліку ТОВ "Житомир-Агробудіндустрія" нематеріальні активи відображаються відповідно до норм П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 19 "Об’єднання підприємств" (для гудвілу) та інших нормативних актів. Згідно П(С)БО 8 придбаний (отриманий) нематеріальний актив відображається на балансі, якщо його можна використовувати при виробництві товарів, наданні послуг, призначених для реалізації; його можна обміняти на інші нематеріальні активи; його можна використовувати на погашення заборгованості чи розподіляти між власниками підприємства або використовувати у господарській діяльності, спрямованій на отримання прибутку [13, с. 231]

Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів ведеться на інвентарному балансову рахунку 12 "Нематеріальні активи". Для відображення гудвілу в обліку використовується рахунок 19 "Гудвіл при придбанні".

Для обліку нематеріальних активів призначені як балансові, так і позабалансові рахунки. Зупинимося детальніше на характеристиці балансових рахунків.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активів. За дебетом цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних осіб) нематеріальних активів, за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання,а також суми уцінки нематеріальних активів. Рахунок є активним, балансовий, призначеним для обліку господарських засобів.[1, с8.]

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за відповідними групами. Планом рахунків передбачено відкриття наступних субрахунків до рахунку 12 "Нематеріальні активи" талб.2.4

Рахунок 19 "Гудвіл при придбанні" призначений для узагальнення інформації щодо гудвілу і негативного гудвілу, що виникають при придбанні, відповідно до П(С)БО 19 "Об’єднання підприємств" табл.2.5 [29]


Таблиця 2.4

Об’єкти, що облікуються на рахунку 12"Нематеріальні активи"

Шифр та назва субрахунків Характеристика субрахунку
121 "Права користування природними ресурсами" Призначений для відображення наявності об’єктів права користування ресурсами природного середовища. На цьому субрахунку ведеться облік прав користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо
122 "Права користування майном " Призначений для відображення в обліку прав користування майном. На цьому субрахунку ведеться облік прав користування земельною ділянкою, прав користування будівлею, прав на оренду приміщень тощо
123"Права на комерційні позначення" Призначений для обліку наявності прав на знаки для товарів та послуг. На цьому субрахунку ведеться облік товарних знаків, товарних марок, фірмових назв тощо
124 "Права на об’єкти промислової власності " Призначений для відображення наявності права на об’єкти промислової власності. На цьому субрахунку ведеться облік прав на виноходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо
125 "Авторське права та суміжні з ним права" Призначений для відображення наявності авторських та суміжних з ним прав. На цьому субрахунку ведеться облік прав на літературні та музичні твори, приграми для ЕОМ, бази даних тощо
127"Інші нематеріальні активи" Призначений для обліку інших нематеріальних активів,якими володіє підприємство. На цьому субрахунку ведеться облік прав на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощоХарактеристика рахунку 19"Гудвіл при придбанні"

Таблиця 2.5.

Субрахунок Характеристика
191 "Гудвіл" За дебетом відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом – сума нарахованої амортизації гудвілу і списаного гудвілу

Продовження таблиці 2.5

192 "Негативний гудвіл" За кредитом відображається вартість негативного гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за дебетом - зменшення його вартості при визначенні доходу.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" у суб’єктів малого підприємництва включено до рахунку 10 "Основні засоби".

Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об’єктами, на кожен з яких відкривається Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи з специфічної діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю .

Розглянемо розрізи аналітичного обліку нематеріальних активів у вигляді табл.2.6 [16, с. 48]

Таблиця 2.6

Розрізи аналітичного обліку

Субрахунки до рахунку 12 "Нематеріальні активи" Розрізи аналітики
121 "Права користування природними ресурсами" У розрізі видів природних ресурсів та матеріально відповідальних осіб
122 "Права користування майном " В розрізі об’єктів майна, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб
123"Права на комерційні позначення" В розрізі класифікації прав
124 "Права на об’єкти промислової власності " В розрізі класифікації прав і матеріально відповідальних осіб
125 "Авторське права та суміжні з ним права" В розрізі класифікації прав
127"Інші нематеріальні активи" В розрізі класифікації прав

Правильно організований аналітичний облік дозволяє забезпечити своєчасний контроль за наявністю і рухом кожного об’єкта нематеріального активу окремо.

Оприбуткування нематеріальних активів у складі активів підприємства здійснюється за первісною вартістю, яка визначається виходячи з умов отримання. Наведемо кореспонденції щодо обліку надходження нематеріальних активів на ТОВ"Житомир-Агробудіндустрія"в табл. 2.7

Таблиця 2.7

Журнал реєстрації господарських операцій

№ П\П Первинний документ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума,грн.
Д-т К-т
Рахунок Придбано комп’ютерну програму 4166,67
ПН Відображено податковий кредит 833,33
Виписка бухгалтеріі, Рахунок Відображено інші витрати пов’язані з придбанням та налагодженням нематеріального активу 200,00
НА-1 Зараховано нематеріальний актив на баланс підприємства за первісною вартістю (введено в експлуатацію) 5200,00

Якщо нематеріальний актив створено на підприємстві, первісну вартість складають прямі матеріальні витрати на оплату праці, вартість оплати юридичної реєстрації прав, амортизація патентів, ліцензій та інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням та доведенням нематеріального активу до стану, придатного до використання.

Якщо нематеріальний актив обміняно на подібний об’єкт, то первісна вартість визначається на основі залишкової вартості переданого нематеріального активу (первісна вартість за мінусом зносу). Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість отриманого нематеріального активу дорівнюватиме справедливій вартості переданого активу. Різниця між справедливою і залишковою вартістю включається до доходів (витрат) звітного періоду.

Згідно з П(С)БО 8 нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

На підставі первинних документів дані про рух нематеріальних активів протягом звітного періоду відображається в облікових регістрах і використовується для заповнення Головної книги та форм звітності.

Для узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активівТа їх амортизацію, а також для відображення капітальних інвестицій призначений Журнал 4. У даному журналі відображається :

- вибуття нематеріальних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством економічних вигод від їх використання або невідповідності критеріям визначення актом, а також суми уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку;

- суми нарахованої амортизації, а також суми збільшення зносу внаслідок дооцінки та зменшення корисної вартості;

- вартість негативного гудвілу, що виникає в результаті придбання;

- капітальних інвестицій щодо введення в дію нематеріальних активів, вибуття внаслідок продажу тощо.

У фінансовій звітності повинна міститися вся інформація щодо наявності нематеріальних активів, здатних впливати на рішення, що приймаються на їх основі. Ця умова забезпечується дії принципу повного висвітлення [26; с 31].

Відображення даних з рахунку 12 "Нематеріальні активи" та 19 "Гудвіл" при придбанні в облікових регістрах на фінансовій звітності наведено в табл. 2.8 [26, с 31].


Таблиця 2.8

Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл

Шифр та назва рахунку Регістр обліку Номер рядку в Балансі (ф.№ 1) Номер рядку в Примітках до річної фінансової звітності (ф.№ 5)
12 "Нематеріальні активи" Журнал 4 Відомість 4.3 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070
19 "Гудвіл при придбанні" Журнал 4 Вписуваний рядок 065 "Гудвіл"

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться у Відомості 4.3, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок звітного року. Протягом звітного року щомісяця на підставі первинних облікових документів записується дані про придбанні, отриманні, створені нематеріальні активи, про переоцінку, зменшення і відновлення корисності нематеріальних активів, про їх вибуття. На кінець кожного місяця визначається сальдо нематеріальних активів та їх амортизацію [16; с.55]

Інформація про облік нематеріальних активів наведенена у балансі та примітках до річної звітності ТОВ "Житомир-Агробудіндустрії"(додаток Г).


6091970265644299.html
6091987461695422.html
    PR.RU™