Тема 17.

1.Вивичити байку І.Крилова за своїм вибором.

2. Випишіть ті висловлення персонажів комедії «Недоросль» Фонвізіна, що стали афоризмами.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ Шкала оцінювання:

90 – 100 балів – відмінно (А);

89 – 82 балів – добре ( В);

75 – 81балів –добре (С)

67 – 74 балів –задовільно (Д)

60 – 66 балів – задовільно (E);

35 – 59 балів – задовільно з можливістю повторного складання (FX);

1 – 34 бала –незадовільно з обов’язковим повторним курсом ( F).

Визначення рейтингу навчальної діяльності студентів з дисципліни

Змістовний модуль 1,2 Тест Перевірка щоденника читача
Модуль 1, 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

Модуль 3,4 Підсумковий контроль Сума
Змістовний модуль 3,4
Т9 Т10 Т11 Т12 T13 Т14 Т15 Т16 Т17 іспит

Шкала нарахування балів за основні форми навчальної діяльності

Підсумковий контроль - 20 балів

Рубіжне тестування – 15 балів

Реферат – 10 балів

Виступ на семінарі – 3 бала

Перевірка зошита самостійної роботи – 5 балів

У111.СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТРАТУРИ

ТЕКСТИ (різні видання)

Література Середньовіччя та доби Відродження

1. Пісня про Роланда. Пісня про Нібелунгів /за хрест/

2. Поезія трубадурів. Роман про Трістана та Ізольду.

3. Роман про Розу. Роман про Лиса /за хрест/

4. Данте А. Нове життя. Божественна комедія / «Пекло»/

5. Петрарка Ф. Книга пісень /за хрест/

6. Бокаччо Дж. Декамерон (одна новела з кожного дня)

7. Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель.

8. Сервантес М . Дон Кіхот.

9. Лопе де Вега. Фуенте Овехуна.

10. Марло К. Трагічна історія доктора Фауста /за хрест/

11. Шекспір У. Сонети, Річард 111. Ромео і Джульєтта,

12. Шекспір. Сонети, Ричард 111, Багато галасу з нічого. Гамлет. Король Лір. Буря.

13. Слово о полку Игореве

14. Повесть временных лет /по хрест/..

15. Задонщина.

16. Повесть о Горе-Злосчастии. Житие протопопа

17. Повесть о Фроле Скобееве. /по хрест./

Література ХУ11ст.

18. Мільтон Дж. Загублений рай.

19. Корнель П.Сид.

20. Расін Ж.Федра.

21. Мольєр Ж. -Б. Тартюф, Дон Жуан, Мізантроп /за вибором/

22. Кальдерон П. Життя є сон.

Література ХУ111ст.

23. Дефо Д. Робінзон Крузо.

24. Свіфт Дж. Мандри Гуллівера.

25. Г. Філдінг. Історія Тома Джонса, знайди. (окремі глави)

26. Стерн Л. Сентиментальна подорож. /за хрест/

27. Вольтер М. Кандид.

28. Дідро Д.Чернетка. Племінник Рамо /за вибором/29. Руссо Ж. Юлія, або Нова Елоїза /за хрест/

30. Лессінг Е. Емілія Галотті.

31. Шіллер Ф. Розбійники. Підступність та кохання. Балади.

32. Гете В. Страждання юного Вертера, Балади. Фауст /ч.1, 2/

33. Ломоносов М.В. Оди

34. Фонвизин Д.И. Недоросль.

35. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву /за хрест/. Ода

36. Карамзин Н.М. Бедная Лиза

ПІДРУЧНИКИ ТА ХРЕСТОМАТІЇ

37. Алексеев, М.П. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. / Алексеев М.П., Жирмунский В.М., Мокульский С.С., Смирнов А.А.-М.:Высш.шк.: Академия, 2000.- 462с.

38. История зарубежной литературы: Средние века. Возрож­дение. /Под ред. В.Жирмунского.4-еизд.,испр,доп..-М.:Высш.шк.1987.-462с.

39. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження /За ред. В.Моторного.-Львів, Вища школа,1982.-450с.

40. Зарубежная литература средних веков: Хрестоматия./Состав. Б.И.Пуришева, Ф.Шор.-М.:Просвещение,1974. –399с.

41. История зарубежной литературы ХVII века /Под ред. З.И.Плавскина.- М.:Высш.шк., 1987.-248с. 2-е изд. -М.:Высш.шк.2000.-260с.

42. История зарубежной литературы ХVIII века /Под ред. З И Плавскина.- М.:Высш.шк,1991. –335с. 2 –е изд. -М.:Высш.шк,2000.-350с.

43. Ісаєнко,К.П. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження /К.П.Ісаєнко.-Ніжин:НДПУ,2006.- 41с.

44. История всемирной литературы : В 9-ти тт../ИМЛ АН СССР. .М.:Наука.-Т.2.-1984.-672с.Т.3.-1985.-816с.

45. Література західноєвропейського середньовіччя /За ред. Н. О. Висоцької.-Вінниця.: Нова книга, 2003.-464с.

46. Лихачев Д.С.История русской литературы Х-ХVII в.в. –/Д.С.Лихачев- М.:Просвещение,1980.-345с.

47. Хрестоматия по зарубежной литературе ХУ111века.Т.1 /Под ред. Б.И.Пуришева.-М.:Просвещение,1973.- 447с.

48. Хрестоматия по зарубежной литературе ХУ111века.Т.2. /Под ред. Б.И.Пуришева.-М.:Просвещение,1973.-446с.

49. Шалагінов Б.Б.Зарубіжна література від античності до до почату Х1Х століття /Б.Б.Шалагінов .-К.:Академія, 2004.-360с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

50. Аникст,А.А. Гете и Фауст /А.А.Аникст.-М.:Книга,1983.- 272с.

51. Аникст, А.А. Трагедия Шекспира «Гамлет»: Литературный комментарий /А.А.Аникст.-М.:Просвещение,1986.-124с.52. Асоян А.А. «Прочтите высочайшего поэта…». Судьба «Божественной комедии» Данте в России. /А.А.Асоян.-М.:Книга, 1990.- 214с.

53. Баткин Л.М. Данте и его время.-/Л.Баткин .-М.:Наука,1965-269с.

54. Бахтин М.М. Творчество Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса /М.М.Бахтин.-М.:Худож.лит.,1990.-527с.

55. Бэлза И. Размышления Мандельштама о Данте. // Дан­товские чтения.-М.:Наука,1968. -240с.

56. Бояджиев Г.Н.Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия, Испания, Англия. /.-Л.:Искусство, 1973.-471с.

57. Бояджиев,Г.Н. Мольер:Исторические пути формирования жанра высокой комедии/Г.Н.Бояджиев.-М.:Искусство,1967.-555с.

58. Выготский,Л.С. Трагедия о Гамлете, принце датском /Л.С.Выготский//ВыготскийЛ.С. Психология искусства.-СПб.:Азбука,2003.-С.223-264.

59. Голенищев-Кутузов И.Н. «Божественная комедия» //И.Н. Го­ленищев-Кутузов И.Н.. -М.:Наука,1971. -350с.

60. Жирмунский В.М. Творческая история «Фауста»//В.М.Жирмунский очерки по истории немецкой классической литературы. –Л.:Наука,1972.- с.58-75.

61. Иванов.К.А. Трубадуры, труверы и минние- зингеры./ 2-е изд.-М.: «Алетейя», 2001.- 608с.

62. Кагарлицкий Ю.И.Шекспир и Вольтер./ -М.:Наука,1980.-109.

63. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман./-А.Д.МихайловМ.:Наука,1976.-С.15 -195.-348с.

64. Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть и вопросы специфки средневековой пародии и сатиры./.-М.:Наука, 1986.-346с.

65. Модестова Н.О. Данте Алігієрі. /Н.О.Модестова -К.: Просвіта, 1965.- 120с.

66. Морозов М.М.Театр Шекспира. М.М.Морозов-М.:Всерос.театр.о-во, 1984.-304с.

67. Пинский Л.Е..Шекспир. Основные начала драматургии Л.Е.Пинский.-М.:Худож.лит,1071.-605с.

68. Соколянский М.Г.Творчество Генри Филдинга. /М.Г.Соколянский.-Киев. Вища школа, 1975.-173с.

69. Стеблин-Каменский М.И. Мир саги, Становление литературы ./М.И.Стеблин-Каменский -Л.:Наука,1984.-245с.

70. Урнов Д.М.Робинзон и Гулливер. /Д.М.Урнов М.:Наука,1973.-88с.

71. Штейн А.Л. Литература испанского барокко /А.Л.Штейн-М.:Наука, 1983.-176с.

72. Хлодовский Р.И. Заметки о стиле Данте. // Дантовские чтения. --М.:Наука,1976-с.240—255.

73. Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. /Р.И.Хлодовский - М.:Наука,1974.-175с.

74. Элиот,Т.С. Гамлет и его проблемы /Т.Элиот Назначение поэзии. -К.:Air Land; М.:Совершенство,1997.-С.151-156.

1Х. ТЕЗАУРУС ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ДО КУРСУ

алегорія - (від грець. allos – іншій та agoreuo -розмовляю) - вид іномовлення, зображення абстрактного поняття або явища через конкретний образ.

альба – ( від alba – зоря) –жанр лицарської поезії

балада – (від франц. ballade – танцювальна пісня) –жанр ліро-епічної поезії

бароко – (португ.- «перлина неправильної форми» ) - напрям у літературі ХУ11ст.

вагант – («бродяча людина») – поети-клерікали середньовіччя

гібелін – представник партії у Флоренції (прихильниквлади імператора)

гвельф – представник партії у Флоренції (прихильниквлади папи Римського)

гистріони – ( пер. ліцедеї) - римське найменування акторів

гротеск – максимальне перебільшення, засновано на поєднанні фантастичного та реального, страшного та смішного.

декамерон - десятиденник

епістолярний роман - ( від лат. Epistola –лист) -роман у листах

жонглер – середньовічний актор

ідальго – іспанський шляхтич.

іронія - (от греч. eironeia - притворство, насмішка) вид комічного: тонка, прихована насмішка

канцона - пісня

карнавал - ( від лат. сarrus navalis –«корабельний віз») –народне свято за участю переодягнених

класицизм – (від лат clasis – вищий разряд) – напрям у літературі, який спирається на зразки античності

куртуазна література –(від франц. - courtoise – «шляхетний») - що створювалась лицарями при дворах феодалів

мадригал - вид поезії

мінізінгер – (співак кохання) – лицарський поет

мізантроп - людиноненависник

метафора –(від грець. - перехрестя) вид тропа, вживання слова в переносному значенні, коли переносяться ознаки одного предмета на інший

метонімія - вид тропа, вживання слова у переносному значенні, коли тільки частка ознак одного предмета переноситься на інший.,

міракль - (франц. miracle – «чудо») – жанр церковної літератури

містерія – (від грець. mysterion – «таїнство») - жанр середньовічної західної релігійної драми

лімб – частина пекла.

новела – ( від італ. novella -«новина дня») – різновид малої прози, коротке оповідання

парадокс - (від грец. paradoxos - страний, несподіваний,) – глибока думка, що протиречить традиційному поняттю

поетика – наука про поезію (далі розділ теорії літератури)

притча - малий дидактично - алегоричний жанр літератури

сага –перекл. «розповідати», жанр скандинавського народно-героїчного епосу

сірвента – ( службова пісня) - вид лицарської поезії

сентименталізм –– напрям у літературі ХУ111ст.

символ (от грець.. symbolon - знак, опознавальна прикмета) - універсальна естетична категорія, особливий художній образ-знак

тенсона - («пісня двох») – вид лицарської поезії

трубадур – (від франц.trobar - «шукаючий») – поет-лицар

фабліо – (від давфранц. fableaux, fabliaux – «байка») - короткий комічний вірш

утопія – «неіснуюче місце» - жанр літератури

фарс –(від франц. farce, від лат. farsa- фарш) - один з комічних жанрів середньовічного театру.

шансон де жест – пісня про подвиги (діяння)

хроніка – ( від грець. chronos –час) - історична драма

Х.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

(для студентів стаціонару та заочного відділення)

1.Загальна характеристика літератури Середньовіччя.

2.Загальна характеристика літератури середньовіччя епохи феодалізму.

3.Ірландський епос.

4.Скандинавський епос. «Старша Едда». «Молодша Едда».

5.Англосаксонський епос «Беовульф».

6.Давньоруський епос «Слово о полку Игореве». Історична основа, образи, переклади.

7.Образи Кухуліна та Беовульфа(порівняльний аналіз)

8.Література латинською мовою У –Хст.

9.Загальна характеристика церковної літератури. Основні жанри.

10.Поезія вагантів та голіардів.

11.Героїчний епос доби феодалізму. Загальна характеристика.

12.«Пісня про Роланда»- зразок французького феодального епосу. Образи поеми, історична основа та її інтерпретація.

13.«Пісня про Нібелунгів»- германський епос. Його риси. Жіночі характери. Доля епосу в Нові часи германської літератури.

14.«Пісня про Сіда» - іспанський епос.

Лицарська (куртуазна) література. Причини виникнення. Напрями.

15.Лицарська поезія. Жанри, доля трубадурів.

16.Особливості лицарського роману. Цикли романів.

Бретонський цикл лицарських романів.Кретьєн де Труа – творець лицарського роману. «Роман про Трістана та Ізольду»

17.Міська література. Риси. Основні жанри, антифеодальна спрямованість.

18.Творчість А.Данте. Дослідження дантознавців. О.Мандельштам про Данте.

19.Поезія «нового солодкого стилю» та «Нове життя» Данте.

20.«Божественна комедія» Данте. Різні виміри поеми. Структура, алегоризм.

21.Загальна характеристика літератури доби Відродження.

22.Гуманізм – основний світогляд доби Відродження, його риси, філософська основа, доля в літературних пам’ятках.

23.Італійська література доби Відродження, періоди, імена.

24.Французька література доби Відродження. Етапи, імена. Жанри.

25.Іспанська література доби Відродження. Етапи, Імена, твори. Розвиток театру.

26.Англійська література доби Відродження. Етапи. Чосер та його «Кентерберійські оповідання». Розвиток театру.

27.Загальна характеристика літератури ХУ11ст. Європи та Росії.

28.Бароко як провідний літературний напрям та метод у літературі ХУ11ст. Поезія та драма бароко.

29.Класицизм як провідний напрям у літературі ХУ11ст. в країнах Європи. Доля класицизму в Росії.

30.Загальна характеристика літератури доби Просвітительства ХУ111с. Філософські та соціальні ідеї епохи.

31.Особливості розвитку Просвітительства в Росії.

32.Петрарка – утворювач класичного сонету. Доля поета. «Книга пісень». Образ коханої та ліричного героя.

33.Дж.Бокаччо – утворювач класичної новели. Риси цієї новели. «Декамерон». Композиція, тематика новел, образи, критична спрямованість.

34.Ф.Рабле та його роман «Гаргантюа та Пантагрюель».

35.М.Бахтін про амбівалентний сміх роману Рабле.

36.Гурток «Плеяди». Творчість П.Ронсара.

37.Сервантес та його роман «Дон Кіхот». Проблематика, образи роману.

38.Лопе де Вега, його творчість, драматичні жанри в його творчості.

39.«Фуента Овехуна» Лопе де Вега. Образ Лауренсії.

40.Творчість Шекспіра. Наука про Шекспіра. Періодизація творчості. Театр «Глобус». Основні жанри.

41.Хроніки Шекспіра. «Ричард 111».

42.Комедії Шекспіра. «Багато галасу з нічого».

43.Трагедія «Ромео та Джульєтта». Гуманістичне інтерпретація відомого сюжету. Еволюція образів трагедії.

44.Трагедія Шекспіра «Гамлет».

45.Трагедія Шекспіра «Король Лір».

46.Трагедії Шекспіра на античні теми.

47.Жанр утопії в літературі Відродження та ХУ11ст.

48.Творчість Дж.Мільтона.

49.«Загублений рай» Мільтона. Сюжет, композиція, інтерпретація біблійних образів. Барочні риси.

50.Кальдерон «Життя є сон». Тема року.

51.М.Буало – теоретик французького класицизму.

52.Творчість Корнеля. «Сід».

53.Творчість Расіна. «Федра». Нова інтерпретація давньогрецького сюжету.

54.Творчість Мольєра. «Високі комедії».

55.Образ Дон Жуана у Тірсо де Молина та Мольєра.

56.«Тартюф» Мольєра, сучасність комедії.

57.«Мізантроп» Мольєра та «Горе от ума» Грібоєдова.

58.Англійська література Просвітительства.

59.Творчість Дефо та Свіфта.

60.Образи Робінзона та Гуллівера (порівняльний аналіз).

61.«Мандри Гуллівера» Свіфта. Проблематика, художні особливості. Сатира.

62.Теорія роману Філдінга. «Історія Тома Джонса, знайди».

63.Поезія Бернса.

64.«Сентиментальна подорож» Стерна.

65.Французька література доби Просвітительства.

66.Вольтер та його філософські повісті.

67.«Кандид» Вольтера. Проблематика.

68.Дідро та «енциклопедисти».

69.Філософські повісті Дідро. «Чернетка».

70.Світогляд Жан Жака Руссо.

71.Сентиментальний роман Руссо «Юлія, або Нова Елоїза».

72.Просвітительска література Німеччини. Творчість Лессінга.

73.Література «Бурі та натиску».

74.Творчість Шиллера.

75.« Підступність та кохання » Шиллера.

76.Веймарський період творчості Шиллера.

77.Жанр балади в літературі Просвітительства.

78.Творчість Гете. Література про Гете. Періодизація

79.Творчість Гете періоду «штюрмерства». Роман «Страждання молодого Вертера».

80.Історія створення «Фауста» Гете. Тема Фауста в літературі Середньовіччя та К.Марло.

81.Образ Фауста та Мефістофіля.

82.Проблема світу та людини в трагедії Гете «Фауст».

83.Виникнення руської драматургії у 11 половині ХУ11ст.

84. Проблематика та жанрова своєрідність творчості Ломоносова.

85.Значення творчості Сумарокова

86.Творчість Фонвізіна. Комедія «Недоросль».

87.Одічна творчість Державіна.

88.Значення роману Радіщева «Петешествие из Петербурга в Москву» для розвитку російської літератури.

89.Російський сентименталізм. Творчість Карамзіна. «Бедная Лиза».

90.Балади Жуковського.

91.Байки І.Крилова в європейській традиції.


6097823526313661.html
6097856528927756.html
    PR.RU™